நான்

9:18 AM Edit This 0 Comments »

நான்

பட்டாய் பறந்து சிட்டாய்

சிறகடிக்கும் வயசில்.....

நானோ படாதபாடுபட்டு

பாழாகின்றேன் .....

பாசம் என்னும் ஓர்

பிணைப்புக்குள் அகப்பட்டு....

0 comments: