காதல்

10:10 PM Edit This 0 Comments »இருபத்தொரு வருடம் கூட இருந்த


சகோதர பாசம் தூசாயிற்று


உனக்கு.....


இன்று ஒரு ஆணிடம்


ஏற்பட்ட காதலில்...

0 comments: